Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2024

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Masz kredyt hipoteczny w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie, zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych? Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Możesz złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

 

W ramach Funduszu możesz ubiegać o:

 • wsparcie w spłacie miesięcznych rat Twojego kredytu
  Po pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku i podpisaniu umowy wsparcia, przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miesięcznie przekazywał środki pieniężne na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych Twojego kredytu, w kwocie nie wyższej niż 3000 zł miesięcznie.
 • promesę udzielenia pożyczki lub pożyczkę na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu
  Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całej kwoty Twojego kredytu hipotecznego, możesz wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki lub o pożyczkę na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By uzyskać promesę lub zawrzeć umowę pożyczki, musisz przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 120.000 zł.

 

Kto może skorzystać z Funduszu?

O wsparcie, pożyczkę lub promesę możesz się ubiegać, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • masz status bezrobotnego (w dniu złożenia wniosku o wsparcie, pożyczkę lub promesę),
 • miesięczne koszty obsługi Twojego kredytu przekraczają 40% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego,
 • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu, nie przekracza:
  • 1940 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1500 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

 

Kiedy nie można skorzystać z Funduszu?

Wsparcie, pożyczka lub promesa nie mogą być przyznane, jeżeli:

 • umowa o pracę co najmniej jednego kredytobiorcy została wypowiedziana z winy pracownika (kredytobiorcy) w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę,
 • jeden z kredytobiorców uzyskał już wcześniej wsparcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wcześniej wsparcia nie przekroczył łącznie 39 miesięcy,
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku,
 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

 

Wsparcie, promesa lub pożyczka nie mogą być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

 

Jak skorzystać z Funduszu?

Wniosek możesz złożyć :

 • elektronicznie:
  • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej SGB24,
  • drogą mailową (przesyłając skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane i podpisanego wniosku wraz z załącznikami jeśli są wymagane) na adres e-mail: fwk@gbsmosina.sgb.pl,
 • pisemnie (papierowo) – w dowolnej placówce Banku lub przesyłką pocztową na adres dowolnej placówki Banku.

 

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu trzeba zwrócić?

Tak. Zwrot rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Udzielone wsparcie lub pożyczkę miesięcznie w 200 równych i nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 134 rat, pozostała część przyznanego wsparcia lub pożyczki zostaje umorzona.

 

Co jeśli już posiadasz umowę wsparcia i jesteś w trakcie wypłaty wsparcia lub karencji albo spłaty wsparcia?

Kredytobiorca, któremu zostało udzielone wsparcie na warunkach określonych w Ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 maja 2024 r., na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie Ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zwanej „ustawą nowelizującą z dnia 12 kwietnia 2024 r.”, może wystąpić do kredytodawcy o zmianę warunków udzielonego wsparcia, na warunki określone ustawą nowelizującą z dnia 12 kwietnia 2024 r.


O szczegóły udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pytaj w Placówkach Banku.

 

Wnioski:

 1. Wzór wniosku o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia - wniosek do pobrania poniżej.
 2. Wzór wniosku o zmianę warunków udzielonego wsparcia – w zakresie wypłat wsparcia (dotyczy klientów, którzy są w trakcie wypłat wsparcia) - wniosek do pobrania poniżej.

 


Pliki do pobrania

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL 

 

Od 1 czerwca, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w niektórych sytuacjach
będziemy weryfikować Twój PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, niektóre czynności bankowe nie będą możliwe.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7.