Wskaźniki referencyjne

Informacja dotycząca wskaźników referencyjnych.

Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie stosując w stosunkach umownych z klientami wskaźnik referencyjny WIBOR również uczestniczy w tym procesie. Posiadamy odpowiedni plan awaryjny uwzględniający ryzyka zmian, zniknięcia lub zastąpienia dotychczas stosowanego w naszym Banku wskaźnika referencyjnego jakim jest WIBOR.

Dla naszych Klientów najważniejszą zmianą wynikającą z trwającej reformy wskaźników referencyjnych jest większe bezpieczeństwo. Administratorzy wskaźników są obecnie nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego, a ryzyko zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego jest odzwierciedlane w odpowiednich zapisach w umowach kredytowych, które podpisują Państwo z naszym Bankiem.

Zachęcamy do zapoznania się z zestawem informacji i dokumentów, które na bieżąco aktualizujemy, monitorując zmieniającą się sytuację w tematyce wskaźników referencyjnych. Przybliżymy definicje wskaźników referencyjnych, w tym pojęcia WIBOR i nie tylko. Poniższe informacje mogą być istotne w zakresie produktów bankowych oraz instrumentów finansowych wykorzystujących kwotę rozliczenia opartą na tych wskaźnikach.

 1. Pakiet informacyjny dotyczący wskaźników referencyjnych stosowanych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie (stan na 01.01.2022 r.)  - informacja dostępna poniżej, w zakładce Pliki do pobrania.
 2. Pytania i odpowiedzi:
  • Jaki wskaźnik referencyjny jest stosowany przez Bank ?

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie wykorzystuje w stosunkach umownych z klientami (umowach kredytowych) wskaźnik referencyjny WIBOR. 

  • Co to jest WIBOR i jak on jest wyliczany ?

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej opracowywanym przez GPW Benchmark S.A., który jest jego aktualnym administratorem.

Wyliczany jest na podstawie metody opisanej na stronie administratora https://gpwbenchmark.pl/

Jego fluktuacje wpływają m.in. na zmianę wysokości rat spłacanych przez klientów kredytów oraz na wysokość oprocentowania w innych produktach, które oparte są na zmiennym oprocentowaniu i stawkach WIBOR.

  • Czy WIBOR może zniknąć ?

Administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR jest spółka GPW Benchmark S.A. Posiada ona zgodę KNF na opracowywanie tego wskaźnika, nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości takie zezwolenie zostanie cofnięte lub pojawią się inne powody, dla których WIBOR będzie mógł nadal być opracowywany.

  • Czy wiadomo co się stanie, gdy WIBOR zniknie ?

Przede wszystkim dzięki przepisom prawa regulującym wskaźniki referencyjne, ewentualny proces przechodzenia z WIBOR na inne wskaźniki referencyjne będzie procesem przejrzystym, długotrwałym. Pozwoli to na podjęcie przez Banki kampanii informacyjnych i przygotowanie odpowiednich informacji dla klientów.

  • Po co są zapisy w umowach kredytowych dotyczące wskaźników od których zależy oprocentowanie ?

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie tak jak inne banki posiada odpowiedni plan awaryjny na wypadek takich sytuacji jak na przykład chwilowe zaprzestanie publikacji wskaźnika referencyjnego (np. WIBOR) lub też rozpoczęcia procesu likwidacji wskaźnika przez administratora. Odzwierciedleniem tego planu są zapisy w umowach z klientami, które również przygotowują każdego klienta i jego umowę na wypadek zajścia takiego zdarzenia.

  • Co jeśli nie mam w umowie klauzuli awaryjnej dotyczącej wskaźnika referencyjnego ?

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie będzie przygotowywał aneksy do umów, które pozwolą zabezpieczyć klienta przed sytuacją, w której umowa nie posiada żadnych klauzul awaryjnych na wypadek likwidacji wskaźnika referencyjnego. Zarówno Klient jak i Bank nie będą mieli wątpliwości w jaki sposób jest ustalane i wyliczane oprocentowanie produktów bankowych, których elementem zmiennym jest wskaźnik referencyjny WIBOR.


Pliki do pobrania