Pożyczka hipoteczna oprocentowana okresowo stałą stopą procentową

Jeżeli potrzebujesz środków, które możesz przeznaczyć na dowolny cel bez konieczności udokumentowania celowości ich wykorzystania oraz masz możliwość zabezpieczenia udzielonego kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, skorzystaj z pożyczki hipotecznej oprocentowanej okresowo stałą stopą procentową.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 13,45%

 • pożyczkę hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • brak konieczności dokumentowania wykorzystania środków udzielonej pożyczki,
 • brak ryzyka walutowego -  pożyczka udzielana w PLN,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • pożyczkę możesz otrzymać nawet, jeśli masz niewysokie dochody. Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota pożyczki dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty pożyczki nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz pożyczkę - spłata pożyczki może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • pożyczka udzielana jest do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty,
 • pożyczka  przeznaczona jest na dowolny cel;
 • pożyczka udzielana jest w PLN,
 • pożyczka wypłacana jest jednorazowo,
 • minimalna kwota pożyczki to 80.000 zł,
 • maksymalna kwota pożyczki to 50-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 500.000 zł,
 • okres kredytowania od 3 lat do nawet 30 lat,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty pożyczki,
 • spłata pożyczki może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od pożyczki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty pożyczki nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.

 

 1. Przez okres 60 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy pożyczki (okres stałego oprocentowania) pożyczka oprocentowana jest według stałej stopy procentowej (okresowo stała stopa procentowa), która wynosi 12,00% w stosunku rocznym;
 2. Po zakończeniu okresu stałego oprocentowania pożyczka oprocentowana jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, obliczonej jako suma stawki bazowej WIBOR 3M [1] i marży Banku; 
 3. Marża Banku wynosi 4,00 p.p.

[1] Stawka bazowa WIBOR 3M dla kolejnych okresów zmiennego oprocentowania pożyczki określana jest na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości zmiennego oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

Zmienne oprocentowanie pożyczki związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty pożyczki, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
 

 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonej pożyczki 400.000,00 zł. Całkowita kwota pożyczki 400.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych Pożyczkobiorcy), okres obowiązywania umowy 269 miesięcy (jednorazowa wypłata pożyczki w dniu zawarcia umowy pożyczki, brak karencji w spłacie kapitału), przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania umowy oprocentowanie nominalne stałe 12% w stosunku rocznym, po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania umowy oprocentowanie nominalne zmienne 11,18% w stosunku rocznym (WIBOR 3M: 7,18% z dnia 29.09.2022 r. plus marża Banku: 4,00 p.p.). Całkowity koszt pożyczki wynosi 737.597,49 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie pożyczki 8.000,00 zł (2,00%); odsetki od pożyczki 711.599,49  zł; podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł; koszt produktów i usług dodatkowych 17.979,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 1.883,000 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 1.345,00 zł, koszt wydania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej 100,00 zł, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej: 0,00 zł, koszt użytkowania aplikacji Tokena SGB 0,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości: 14.651,00 zł (za cały okres umowy pożyczki, dla budynku mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych, oferowanego za pośrednictwem GBS w Mosinie). Dodatkowym kosztem do poniesienia przez Pożyczkobiorcę są koszty wykonania operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki oraz koszty ustanowienia hipoteki, które nie są wliczane do całkowitego kosztu pożyczki i RRSO.

Pożyczka spłacana w cyklu miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet), przy czym 60 pierwszych rat wynosi 4.298,43 zł miesięcznie, raty od 61 do 268 wynoszą 4.099,12 zł miesięcznie, oraz 1 ostatnia rata wyrównująca wynosi 877,42 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki w całym okresie umowy pożyczki. Wymóg sporządzenia wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Bank nie uwzględnił w RRSO kosztu sporządzenia wyceny, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla Pożyczkobiorcy - koszt wyceny ponoszony jest bez pośrednictwa Banku. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty pożyczki i całkowitego kosztu pożyczki wynosi 1.137.597,49 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,45%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania pożyczki oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Kalkulacja uwzględnia posiadanie przez Pożyczkobiorcę w Banku w całym okresie umowy pożyczki  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie E-Standard), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard), usługi bankowości elektronicznej SGB24 z opcją tokena mobilnego oraz nabywanie w całym okresie umowy pożyczki za pośrednictwem Banku ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki. 

Ostateczne warunki pożyczki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki oraz terminu regulowania zobowiązania z tytułu umowy pożyczki.

Zmienne oprocentowanie pożyczki związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty pożyczki, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 21.12.2022 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 2% do 3% kwoty udzielonej pożyczki,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojej pożyczki.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek o pożyczkę.