Pożyczka hipoteczna oprocentowana zmienną stopą procentową

Pożyczka hipoteczna oprocentowana zmienną stopą procentową

Jeżeli potrzebujesz środków, które możesz przeznaczyć na dowolny cel bez konieczności udokumentowania celowości ich wykorzystania oraz masz możliwość zabezpieczenia udzielonego kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, skorzystaj z pożyczki hipotecznej oprocentowanej zmienną stopą procentową.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 13,25%

 • pożyczkę hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • brak konieczności dokumentowania wykorzystania środków udzielonej pożyczki,
 • brak ryzyka walutowego -  pożyczka udzielana w PLN,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • pożyczkę możesz otrzymać nawet, jeśli masz niewysokie dochody. Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota pożyczki dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty pożyczki nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz pożyczkę - spłata pożyczki może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • pożyczka udzielana jest do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty,
 • pożyczka  przeznaczona jest na dowolny cel;
 • pożyczka udzielana jest w PLN,
 • pożyczka wypłacana jest jednorazowo,
 • minimalna kwota pożyczki to 80.000 zł,
 • maksymalna kwota pożyczki to 50-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 500.000 zł,
 • okres kredytowania od 3 lat do nawet 30 lat,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty pożyczki,
 • spłata pożyczki może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od pożyczki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty pożyczki nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.
 • oprocentowanie pożyczki jest zmienne w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1] i marży podstawowej Banku),
 • marża podstawowa Banku wynosi 4,00 p.p.,
 • sprawdź oprocentowanie Twojej pożyczki.

[1] Stawka WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

Zmienne oprocentowanie pożyczki związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty pożyczki, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 243.330,00 zł. Całkowita kwota kredytu 243.330,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 252 miesiące (jednorazowa wypłata kredytu w dniu zawarcia umowy kredytu, brak karencji w spłacie kapitału), zmienne oprocentowanie nominalne 11,18% w stosunku rocznym (WIBOR 3M: 7,18% z dnia 29.09.2022 r. plus marża Banku: 4,00 p.p.). Całkowity koszt kredytu wynosi 409.259,85 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 4.866,60 zł (2,00%); odsetki od kredytu 389.490,25 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł; koszt produktów i usług dodatkowych 14.884,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 1.764,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 1.260,00 zł, koszt wydania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej 100,00 zł, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej: 0,00 zł, koszt użytkowania aplikacji Tokena SGB 0,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości: 11.760,00 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia domu jednorodzinnego od ognia i zdarzeń losowych, oferowanego za pośrednictwem GBS w Mosinie). Dodatkowym kosztem do poniesienia przez Kredytobiorcę są koszty wykonania operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz koszty ustanowienia hipoteki, które nie są wliczane do całkowitego kosztu kredytu i RRSO.

Kredyt spłacany w 251 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w kwocie 2.511,19 zł każda oraz 1 racie wyrównującej w kwocie 2.511,56 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w całym okresie kredytowania. Wymóg sporządzenia wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Bank nie uwzględnił w RRSO kosztu sporządzenia wyceny, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla klienta - koszt wyceny ponoszony jest bez pośrednictwa Banku. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 652.589,85 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,25%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Kalkulacja uwzględnia posiadanie przez Kredytobiorcę w Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie E-Standard), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard),  usługi bankowości elektronicznej SGB24 z opcją tokena mobilnego oraz nabywanie w całym okresie kredytowania za pośrednictwem Banku ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.10.2022 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 2% do 3% kwoty udzielonej pożyczki,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojej pożyczki.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek o pożyczkę.