Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Jeżeli potrzebujesz środków, które może przeznaczyć na dowolny cel bez konieczności udokumentowania celowości ich wykorzystania oraz masz możliwość zabezpieczenia udzielonego kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, skorzystaj z pożyczki hipotecznej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 4,69%

 • pożyczkę hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • brak konieczności dokumentowania wykorzystania środków udzielonej pożyczki,
 • brak ryzyka walutowego -  pożyczka udzielana w PLN,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • pożyczkę możesz otrzymać nawet, jeśli masz niewysokie dochody. Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota pożyczki dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty pożyczki nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz pożyczkę - spłata pożyczki może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • pożyczka udzielana jest do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty,
 • pożyczka  przeznaczona jest na dowolny cel;
 • pożyczka udzielana jest w PLN,
 • pożyczka wypłacana jest jednorazowo,
 • minimalna kwota pożyczki to 80.000 zł,
 • maksymalna kwota pożyczki to 50-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 500.000 zł,
 • okres kredytowania od 3 lat do nawet 30 lat,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty pożyczki,
 • spłata pożyczki może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od pożyczki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty pożyczki nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.
 • oprocentowanie pożyczki jest zmienne w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1] i marży podstawowej Banku),
 • marża podstawowa Banku wynosi 4,00 p.p.,
 • sprawdź oprocentowanie Twojej pożyczki.

[1] Stawka WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 243.300,00 zł. Całkowita kwota kredytu 243.300,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 251 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,26% (stawka WIBOR 3M + 4,00 p.p. marży). Całkowity koszt kredytu wynosi 130.512,95 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 4.866,00 zł (2%), odsetki od kredytu 124.749,45 zł, opłata PCC 19,00 zł, koszt usług i produktów dodatkowych 878,50 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 251,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 627,50 zł, koszt użytkowania karty płatniczej: 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Kredyt spłacany w 250 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w wysokości po 1.466,34 zł oraz 1 (ostatniej) racie w kwocie 1.464,45 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty ponoszone bez pośrednictwa Banku i nie wliczone do RRSO. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 373.812,95 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,69%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.09.2020 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 2% do 3% kwoty udzielonej pożyczki,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojej pożyczki.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek o pożyczkę.