Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Jesteś rolnikiem lub prowadzisz działalność rolniczą, poszukujesz wsparcia finansowego w prowadzeniu bieżącej działalności i ważny jest dla Ciebie szybki i wygodny dostęp do środków finansowych oraz zabezpieczenie płynności finansowej? Wybierz kredyt w rachunku bieżącym, który może być w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem.

 • naszym kredytem sfinansujesz bieżące potrzeby Twojego gospodarstwa rolnego,
 • środkami z kredytu dysponujesz tak samo, jak własnymi środkami na rachunku bieżącym i korzystasz z odnawialności kredytu,
 • wykorzystujesz dokładnie taką kwotę kredytu, jakiej potrzebujesz,
 • oszczędzasz na kosztach kredytu płacąc odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
 • zyskujesz elastyczność dysponowania środkami i unikasz konieczności rozliczania środków z kredytu,
 • atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja,
 • brak ryzyka walutowego -  kredyt udzielany w PLN,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • długi okres kredytowania,
 • szybka decyzja kredytowa.

Jeśli potrzebujesz środków na przeprowadzenie inwestycji w gospodarstwie, skorzystaj z oferty kredytów inwestycyjnych.

 • minimalna kwota kredytu wynosi 5.000 zł,
 • brak wnoszenia udziału własnego,
 • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, zmniejsza zadłużenie i powoduje jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty, zwiększając tym samym limit dostępnych środków o dokonaną wpłatę,
 • kredyt udzielany w PLN w formie odnawialnej linii kredytowej,
 • kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej,
 • kredyt może otrzymać rolnik prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej,
 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie i nie może być większa niż sześciokrotność średniomiesięcznych wpływów w PLN na rachunek bieżący klienta:
  1. obliczonych z ostatnich 6 miesięcy lub z ostatnich 12 miesięcy (w  działalności sezonowej) lub,
  2. przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych,
  3. oraz uzależniona jest od poziomu bieżących potrzeb kredytowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • okres kredytowania jest dostosowany do możliwości finansowych klienta  i może wynieść nawet 36 miesięcy, przy czym co 12 miesięcy Bank weryfikuje spełnienie przez kredytobiorcę warunków odnowienia przyznanego limitu na kolejny 12 miesięczny okres,
 • odsetki od kredytu naliczane od faktycznie wykorzystywanej przez klienta kwoty udzielonego limitu kredytowego,
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem, podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową,
 • brak konieczności rozliczania środków z kredytu.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży Banku,
 • marża Banku od 5,50 p.p.,
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu,
 • stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – zmiana wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M skutkuje zmianą wysokości oprocentowania kredytu, a tym samym zmianą wysokości rat przewidzianych do spłaty i zmianą całkowitej kwoty do zapłaty. 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • niska prowizja za gotowość: 1% od niewykorzystanej kwoty kredytu,
 • prowizja za odnowienia kredytu na kolejny 12 miesięczny okres, liczony od dnia udzielenia kredytu: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.