Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Cenisz swobodę dostępu do środków bez konieczności często składania wniosku kredytowego. Wybierz kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (rachunku płatniczym), by mieć możliwość korzystania z kredytu, gdy zajdzie taka potrzeba lub w nieprzewidzianych sytuacjach.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 15,31%

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • środkami z kredytu dysponujesz tak samo, jak własnymi środkami na rachunku osobistym i korzystasz z odnawialności kredytu,
 • wykorzystujesz dokładnie taką kwotę kredytu, jakiej potrzebujesz,
 • oszczędzasz na kosztach kredytu płacąc odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
 • szybka decyzja kredytowa.
 • kredyt na dowolny cel udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku ROR/rachunku płatniczym,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 500 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 6-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 60 miesięcy,
 • odsetki naliczane są od wykorzystywanej kwoty kredytu, gdy nie korzystasz z kredytu nie naliczamy odsetek, a każdy wpływ na konto automatycznie powoduje powiększenie kwoty dostępnych środków o kwotę wpływu,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej  WIBOR 12M oraz stałej marży Banku wynoszącej 7,97 p.p.,
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

Stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 59 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,81%, w tym stopa WIBOR 12M: 1,84% + marża Banku 7,97 p.p., całkowity koszt kredytu wynosi 3.207,32 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 100,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 400,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy, odsetki od kredytu 2.412,32 zł*, koszt usług dodatkowych 295,00 zł, w tym opłata za prowadzenie ROR 295,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) wynosi 15,31%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.207,32 zł*.

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.09.2017 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • prowizja za odnowienie linii kredytowej: 2,00% kwoty udzielonego kredytu - naliczana od 2 roku kredytowania,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.