Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Cenisz swobodę dostępu do środków bez konieczności często składania wniosku kredytowego. Wybierz kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (rachunku płatniczym), by mieć możliwość korzystania z kredytu, gdy zajdzie taka potrzeba lub w nieprzewidzianych sytuacjach.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 14,07%

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • środkami z kredytu dysponujesz tak samo, jak własnymi środkami na rachunku osobistym i korzystasz z odnawialności kredytu,
 • wykorzystujesz dokładnie taką kwotę kredytu, jakiej potrzebujesz,
 • oszczędzasz na kosztach kredytu płacąc odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
 • szybka decyzja kredytowa.
 • kredyt na dowolny cel udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku ROR/rachunku płatniczym,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 500 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 6-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 60 miesięcy,
 • odsetki naliczane są od wykorzystywanej kwoty kredytu, gdy nie korzystasz z kredytu nie naliczamy odsetek, a każdy wpływ na konto automatycznie powoduje powiększenie kwoty dostępnych środków o kwotę wpływu,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1]  i 7,97 p.p. marży Banku).

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł. Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,20% (stawka WIBOR 12M + 7,97 p.p. marży i nie więcej niż odsetki maksymalne). Całkowity koszt kredytu wynosi 2.901,18 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 100,00 zł (2%), prowizja za odnowienie linii kredytowej 400,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy (2% za każdy kolejny rok), odsetki od kredytu 1.801,18 zł*, koszt usług dodatkowych 600,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 420,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 180,00 zł, koszt użytkowania karty płatniczej: 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł (Bank nie przewiduje konieczności obowiązkowego zawarcia umowy ubezpieczenia celem zabezpieczenia spłaty kredytu). Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.901,18 zł*. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,07%*.

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.09.2020 r.

 

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • prowizja za odnowienie linii kredytowej: 2,00% kwoty udzielonego kredytu - naliczana od 2 roku kredytowania,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.