Kredyt obrotowy ''Uprawowy''

Kredyt obrotowy ''Uprawowy''

Jesteś rolnikiem lub prowadzisz działalność rolniczą, korzystasz z płatności bezpośrednich z ARiMR i poszukujesz wsparcia finansowego w prowadzeniu bieżącej działalności? Skorzystaj z oferty Kredytu obrotowego "Uprawowy" w rachunku kredytowym.

 • naszym kredytem sfinansujesz bieżące potrzeby Twojego gospodarstwa rolnego,
 • atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja,
 • brak ryzyka walutowego - kredyt udzielany w PLN,
 • brak konieczności posiadania rachunku rolniczego w naszym Banku,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • brak konieczności rozliczenia wykorzystania udzielonego kredytu,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwa wcześniejsza spłata kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ciebie i dostosowanym do Twoich potrzeb oraz możliwości.

Jeśli potrzebujesz środków na przeprowadzenie inwestycji w gospodarstwie, skorzystaj z oferty kredytów inwestycyjnych.

 • kredyt może otrzymać rolnik prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej i korzystający z płatności bezpośrednich z ARiMR,
 • kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług, finansowanie VAT -u,
 • kredyt udzielany w PLN,
 • brak wnoszenia udziału własnego,
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest jako iloczyn powierzchni użytków rolnych prowadzonego gospodarstwa rolnego (grunty własne + dzierżawione) i kwoty 1.000,00 zł, jednocześnie nie może przekroczyć kwoty bezpośrednich dopłat obszarowych dla danego gospodarstwa rolnego otrzymanych z ARiMR w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt oraz poziomu bieżących potrzeb kredytowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • okres kredytowania może wynieść nawet 3 lata i jest dostosowany do możliwości finansowych klienta,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy,
 • brak konieczności rozliczenia wykorzystania udzielonego kredytu,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w terminach i ratach zgodnie z wnioskowanym przez klienta harmonogramem,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem, podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży Banku,
 • marża Banku od 5,00 p.p.,
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu,
 • stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – zmiana wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M skutkuje zmianą wysokości oprocentowania kredytu, a tym samym zmianą wysokości rat przewidzianych do spłaty i zmianą całkowitej kwoty do zapłaty. 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłaty za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu),
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.