Kredyt mieszkaniowy oprocentowany zmienną stopą procentową

Kredyt mieszkaniowy oprocentowany zmienną stopą procentową

Każdy marzy o własnym mieszkaniu lub domu z ogródkiem. Kiedy potrzebujesz gotówki, by spełnić marzenia o własnych czterech kątach, skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego oprocentowanego zmienną stopą procentową.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 10,07%

 • naszym kredytem zrealizujesz wiele celów  mieszkaniowych, m.in. budowę bądź rozbudowę domu, zakup nieruchomości z rynku pierwotnego bądź wtórnego, refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, przeprowadzenie remontu, zakup działki budowlanej, inne potrzeby mieszkaniowe.
 • brak ryzyka walutowego -  kredyt udzielany w PLN,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • kredyt możesz otrzymać nawet, jeśli masz niewysokie dochody. Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredytem możesz sfinansować do 90% wartości inwestycji, w tym nawet do 20% kosztów inwestycji i do 50% kwoty wnioskowanego kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel,
 • kredyt przeznaczony może być na:
  1. zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego;
  2. zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
  3. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;
  5. zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/ remontem;
  6. zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;
  7. wykup mieszkań zakładowych;
  8. budowę, rozbudowę, dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
  9. zakup/ budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową;
  10. zakup działki budowlanej;
  11. zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
  12. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia);
  13. partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
  14. remont lub modernizacja mieszkania lub domu;
  15. refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku,
  16. spłatę innego kredytu mieszkaniowego;
  17. inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
  18. cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.
 • kredyt udzielany w PLN,
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • minimalna kwota kredytu to 20.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 70-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 1.000.000 zł,
 • okres kredytowania od 3 lat do nawet 30 lat,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy,
 • możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w ciągu roku,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1] i marży podstawowej Banku),
 • marża podstawowa Banku już od 1,79 p.p. do 2,09 p.p.
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 400.000,00 zł. Całkowita kwota kredytu 400.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 299 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu w dniu zawarcia umowy kredytu, brak karencji w spłacie kapitału), LTV 80%, zmienne oprocentowanie nominalne 9,12% w stosunku rocznym (WIBOR 3M: 7,18% z dnia 29.09.2022 r. plus marża Banku: 1,94 p.p.). Całkowity koszt kredytu wynosi 630.083,23 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 6.000,00 zł (1,50%); odsetki od kredytu 615.056,23 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł; koszt produktów i usług dodatkowych 9.008,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 2.093,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 1.495,00 zł, koszt wydania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej 120,00 zł, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej: 0,00 zł, koszt użytkowania aplikacji Tokena SGB 0,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości: 5.300,00 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia mieszkania od ognia i zdarzeń losowych, oferowanego za pośrednictwem GBS w Mosinie). Dodatkowym kosztem do poniesienia przez Kredytobiorcę są koszty wykonania operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz koszty ustanowienia hipoteki, które nie są wliczane do całkowitego kosztu kredytu i RRSO.

Kredyt spłacany w 298 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w kwocie 3.394,84 zł każda oraz 1 racie wyrównującej w kwocie 3.393,91 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w całym okresie kredytowania. Wymóg sporządzenia wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Bank nie uwzględnił w RRSO kosztu sporządzenia wyceny, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla klienta - koszt wyceny ponoszony jest bez pośrednictwa Banku. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 1.030.083,23 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,07%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Kalkulacja uwzględnia posiadanie przez Kredytobiorcę w Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie E-Standard), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard), usługi bankowości elektronicznej SGB24 z opcją tokena mobilnego oraz nabywanie w całym okresie kredytowania za pośrednictwem Banku ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.10.2022 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłat za kontrolę inwestycji,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL 

 

Od 1 czerwca, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w niektórych sytuacjach
będziemy weryfikować Twój PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, niektóre czynności bankowe nie będą możliwe.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7.