Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Każdy marzy o własnym mieszkaniu lub domu z ogródkiem. Kiedy potrzebujesz gotówki, by spełnić marzenia o własnych czterech kątach, skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 2,44%

 • naszym kredytem zrealizujesz wiele celów  mieszkaniowych, m.in. budowę bądź rozbudowę domu, zakup nieruchomości z rynku pierwotnego bądź wtórnego, refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, przeprowadzenie remontu, zakup działki budowlanej, inne potrzeby mieszkaniowe.
 • brak ryzyka walutowego -  kredyt udzielany w PLN,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • kredyt możesz otrzymać nawet, jeśli masz niewysokie dochody. Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredytem możesz sfinansować do 90% wartości inwestycji, w tym nawet do 20% kosztów inwestycji i do 50% kwoty wnioskowanego kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel,
 • kredyt przeznaczony może być na:
  1. zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego;
  2. zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
  3. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;
  5. zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/ remontem;
  6. zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;
  7. wykup mieszkań zakładowych;
  8. budowę, rozbudowę, dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
  9. zakup/ budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową;
  10. zakup działki budowlanej;
  11. zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
  12. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia);
  13. partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
  14. remont lub modernizacja mieszkania lub domu;
  15. refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku,
  16. spłatę innego kredytu mieszkaniowego;
  17. inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
  18. cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.
 • kredyt udzielany w PLN,
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • minimalna kwota kredytu to 20.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 70-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 1.000.000 zł,
 • okres kredytowania od 3 lat do nawet 30 lat,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy,
 • możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w ciągu roku,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1] i marży podstawowej Banku),
 • marża podstawowa Banku już od 1,79 p.p. do 2,09 p.p.
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 346.000,00 zł. Całkowita kwota kredytu 346.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 2,20% (stawka WIBOR 3M + 1,94 p.p. marży). Całkowity koszt kredytu wynosi 110.451,89 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 5.190,00 zł (1,5%), odsetki od kredytu 104.192,89 zł, opłata PCC 19,00 zł, koszt usług i produktów dodatkowych 1.050,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 300,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 750,00 zł, koszt użytkowania karty płatniczej 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Kredyt spłacany w 299 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w wysokości po 1.500,64 zł oraz 1 (ostatniej) racie w kwocie 1.501,53 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty ponoszone bez pośrednictwa Banku i nie wliczone do RRSO. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 456.451,89 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,44%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.09.2020 r.

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłat za kontrolę inwestycji,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.