Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Każdy marzy o własnym mieszkaniu lub domu z ogródkiem. Kiedy potrzebujesz gotówki, by spełnić marzenia o własnych czterech kątach, skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 2,44%

 • naszym kredytem zrealizujesz wiele celów  mieszkaniowych, m.in. budowę bądź rozbudowę domu, zakup nieruchomości z rynku pierwotnego bądź wtórnego, refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, przeprowadzenie remontu, zakup działki budowlanej, inne potrzeby mieszkaniowe.
 • brak ryzyka walutowego -  kredyt udzielany w PLN,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • kredyt możesz otrzymać nawet, jeśli masz niewysokie dochody. Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredytem możesz sfinansować do 90% wartości inwestycji, w tym nawet do 20% kosztów inwestycji i do 50% kwoty wnioskowanego kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel,
 • kredyt przeznaczony może być na:
  1. zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego;
  2. zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
  3. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;
  5. zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/ remontem;
  6. zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;
  7. wykup mieszkań zakładowych;
  8. budowę, rozbudowę, dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
  9. zakup/ budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową;
  10. zakup działki budowlanej;
  11. zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
  12. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia);
  13. partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
  14. remont lub modernizacja mieszkania lub domu;
  15. refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku,
  16. spłatę innego kredytu mieszkaniowego;
  17. inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
  18. cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.
 • kredyt udzielany w PLN,
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • minimalna kwota kredytu to 20.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 70-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 1.000.000 zł,
 • okres kredytowania od 3 lat do nawet 30 lat,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy,
 • możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w ciągu roku,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1] i stałej marży Banku),
 • marża Banku już od 1,79 p.p. do 2,09 p.p.
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

[1] Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek, zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego, zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 346.000,00 zł. Całkowita kwota kredytu 346.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 2,20% (stawka WIBOR 3M + 1,94 p.p. marży). Całkowity koszt kredytu wynosi 110.451,89 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 5.190,00 zł (1,5%), odsetki od kredytu 104.192,89 zł, opłata PCC 19,00 zł, koszt usług i produktów dodatkowych 1.050,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 300,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 750,00 zł, koszt użytkowania karty płatniczej 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Kredyt spłacany w 299 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w wysokości po 1.500,64 zł oraz 1 (ostatniej) racie w kwocie 1.501,53 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty ponoszone bez pośrednictwa Banku i nie wliczone do RRSO. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 456.451,89 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,44%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.09.2020 r.

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłat za kontrolę inwestycji,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.