Kredyt inwestycyjny ''Unijny SGB''

Kredyt inwestycyjny ''Unijny SGB''

Jesteś rolnikiem lub prowadzisz działalność rolniczą, chcesz przeprowadzić inwestycję w gospodarstwie z udziałem środków z funduszy pomocowych?

Jednocześnie ubiegasz się o, lub już przyznano Ci dofinansowanie do przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe), ale brakuje Ci środków na realizację całości inwestycji, po zakończeniu której otrzymasz dotację? Skorzystaj z oferty kredytu "Unijny SGB".

 • naszym kredytem zrealizujesz przedsięwzięcia w Twoim gospodarstwie rolnym, na które ubiegasz się lub już otrzymałeś dotacje z funduszy pomocowych,
 • atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja,
 • brak ryzyka walutowego -  kredyt udzielany w PLN,
 • brak konieczności posiadania rachunku rolniczego w naszym Banku,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb, warunków programu pomocowego i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwa wcześniejsza spłata kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ciebie i dostosowanym do Twoich potrzeb oraz możliwości.
 • kredyt może otrzymać rolnik prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej i który ubiega się, lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia inwestycyjnego z funduszy zagranicznych,
 • kredyt umożliwia realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego celem uzyskania dofinansowania ze środków funduszy pomocowych,
 • kredyt może zostać przeznaczony na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta,
 • kredyt udzielany jest w PLN,
 • wymagany jest udział własny stanowiący minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych (w uzasadnionych przypadkach Bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić),
 • kredyt wypłacany jest bezgotówkowo w transzach lub jednorazowo, w zależności od przedmiotu przeprowadzanej inwestycji, na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania Klienta; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę gotówkową z koniecznością jej rozliczenia,
 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od kosztów inwestycji, udziału środków własnych Klienta, posiadanej zdolności kredytowej i wartości zabezpieczenia kredytu,
 • okres kredytowania może wynieść nawet 10 lat i jest dostosowany do możliwości finansowych klienta,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu, której okres ustalany jest indywidualnie z klientem,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w terminach i ratach zgodnie z wnioskowanym przez klienta harmonogramem, przy czym kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w części dotyczącej środków otrzymanych z dotacji, niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 3 dni po przekazaniu środków przez jednostkę kontraktującą, pozostała część kredytu podlega spłacie w terminach i kwotach określonych w umowie kredytowej,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem, podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 1M oraz stałej marży Banku,
 • marża Banku od 3,80 p.p. do 5,80 p.p. w zależności od okresu kredytowania,
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu,
 • stawką bazową jest stopa WIBOR 1M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – zmiana wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M skutkuje zmianą wysokości oprocentowania kredytu, a tym samym zmianą wysokości rat przewidzianych do spłaty i zmianą całkowitej kwoty do zapłaty. 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłaty za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu),
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.