Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy "Kredyt EKO!"

Zachodzące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz większą uwagę przywiązujemy do ochrony środowiska. 

„Kredyt EKO!” to wygodna metoda finansowania realizacji szerokiego zakresu przedsięwzięć proekologicznych przez osoby fizyczne.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 9,90%

 • środki z kredytu możesz przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięć proekologicznych oraz własne dowolne potrzeby konsumcyjne,
 • sfinansowanie całości inwestycji bez udziału środków własnych,
 • wymagane rozliczenie fakturami tylko 60% kwoty udzielonego kredytu,
 • aż 6 miesięcy na rozliczenie wykorzystanego kredytu,
 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu,
 • nawet 0% prowizji za udzielenie kredytu,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • Kredyt może zostać przeznaczony na:
  • zakup instalacji fotowoltaicznych,
  • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
  • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
  • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
  • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji,
  • finasowanie kosztów przyłącza do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
  • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia,
  • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
  • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
  • zakup sprzętu AGD posiadającego klasę energooszczędności A+++,
  • zakup i instalację przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
  • własne potrzeby konsumpcyjne klienta, jednocześnie ze wskazanymi powyżej przeznaczeniami.
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000,00 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów i nie więcej niż 50.000,00 zł,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne, wynosi 7,65% w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1]  i  4,00 p.p. marży Banku),

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 • Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 60% kwoty udzielonego kredytu (na podstawie Faktur/y) w terminie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu pod rygorem zmiany oprocentowania udzielonego kredytu do poziomu warunkow standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych, obowiązujących w Banku na dzień zmiany oprocentowania,
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

 

* Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, zmienne oprocentowanie nominalne 7,65% w stosunku rocznym (WIBOR 12M: 3,65% plus marża Banku: 4,00 p.p.). Kredyt spłacany w 59 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w kwocie 402,16 zł każda oraz 1 racie wyrównującej w kwocie 401,82 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 4.969,26 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł (0,50%), odsetki od kredytu 4.129,26 zł, koszt usług dodatkowych 740,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 420,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 300,00 zł, koszt wydania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej 20,00 zł, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej: 0,00 zł, koszt użytkowania aplikacji mTokena MAA 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 24.969,26 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,90%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy, korzystania przez kredytobiorcę w Banku w całym okresie kredytowania z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie E-Standard), z debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard) i z usługi bankowości elektronicznej SGB24 z opcją tokena mobilnego oraz przedstawienia w terminie 6 m-cy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa kalkulacja została sporządzona według danych na dzień 09.02.2022 r.

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza:
  • 0,00% – klienci posiadający w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy z debetową kartą płatniczą i usługą bankowości elektronicznej oraz zadłużenie z tytułu kredytu mieszkaniowego,
  • 0,50% – klienci posiadający w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy z debetową kartą płatniczą i usługą bankowości elektronicznej,
  • 1,00% – pozostali klienci;  
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.