Kredyt inwestycyjny ''Na dobry początek''

Kredyt inwestycyjny ''Na dobry początek''

Startujesz ze swoim biznesem lub jesteś młodym przedsiębiorcą prowadzącym rejestrowaną działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku kredytowego w naszym Banku i poszukujesz źródeł finansowania dla przeprowadzanych w firmie inwestycji? Skorzystaj z oferty kredytu inwestycyjnego "Na dobry początek".

 • naszym kredytem sfinansujesz potrzeby inwestycyjne Twojej nowopowstałej firmy,
 • atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja,
 • brak ryzyka walutowego -  kredyt udzielany w PLN,
 • brak konieczności posiadania rachunku firmowego w naszym Banku,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota kredytu dopasowana do potrzeb firmy, osiąganych i planowanych dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwa wcześniejsza spłata kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ciebie i dostosowanym do Twoich potrzeb oraz możliwości.
 • kredyt może otrzymać podmiot rozpoczynający prowadzenie rejestrowanej działalności gospodarczej lub prowadzący rejestrowaną działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku kredytowego,
 • kredyt może zostać przeznaczony na:
  1. finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych (np.: zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń, środków transportu, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów, zakup udziałów lub akcji, finansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego),
  2. refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt,
  3. spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach,
 • kredyt udzielany w PLN,
 • wymagany jest udział własny stanowiący minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych (w uzasadnionych przypadkach Bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić),
 • kredyt wypłacany jest bezgotówkowo w transzach lub jednorazowo, w zależności od przedmiotu przeprowadzanej inwestycji, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę gotówkową,
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 50.000 zł i ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od kosztów inwestycji, udziału środków własnych Klienta, posiadanej zdolności kredytowej i wartości zabezpieczenia kredytu,
 • okres kredytowania może wynieść nawet 5 lat i jest dostosowany do możliwości finansowych klienta, rodzaju przeprowadzanej inwestycji,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu nawet do 12 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w terminach i ratach zgodnie z wnioskowanym przez klienta harmonogramem,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem, podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży Banku,
 • marża Banku od 5,00 p.p.
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu,
 • stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłaty za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu),
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.