Kredyt gotówkowy ''TBS''

Kredyt gotówkowy ''TBS''

Jeżeli chcesz spełnić marzenia o czterech kątach korzystając z oferty Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ale brakuje Ci środków na wniesienie wymaganej partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – skorzystaj z oferty kredytu gotówkowego „TBS”.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 7,85%

 • atrakcyjne oprocentowanie i opłaty od kredytu,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredyt przeznaczony jest na finansowanie partycypacji klienta w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna odpowiada wartości partycypacji klienta w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, powiększonej o kredytowane koszty udzielenia kredytu, nawet do 255.550 zł, jednak nie więcej niż 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów,
 • okres kredytowania od 12 do 180 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku,
 • obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest przelew (cesja) wierzytelności z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 12M oraz stałej marży Banku,
 • marża Banku to tylko 5,00 p.p.
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

Stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 59.000.00 zł, całkowita kwota kredytu 59.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,84%, w tym stopa  WIBOR 12M: 1,84% + marża Banku 5,00 p.p., kredyt spłacany w 179 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości po 525,12 zł + ostatniej 180 racie kapitałowo-odsetkowej w kwocie 523,81 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 37.880,29 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 2.360,00 zł, odsetki od kredytu 35.520,29 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,85%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 96.880,29 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 16.01.2018 r. Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stopy WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: 4% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.