Placówki

mapa powiatów i placówek banku

Społecznik 2.0 – Spółdzielnia pomysłów


Zastrzeganie kart


Banery reklamowe

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych.
Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny.

Procedura otwarcia rachunku - otwarcie rachunku bieżącego następuje na podstawie umowy rachunku bankowego. Do umowy rachunku bankowego winny być dołączone:

 • dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej -wyciąg z KRS w przypadku podmiotów prawa handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja lub
 • oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszenia do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania świadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON) 
 • zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • inne dokumenty, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Pełnomocnictwa:

 • Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.
 • Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.


Korzyści dla klienta posiadającego rachunek bieżący:

 • posiadacz rachunku może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na jego rachunku
 • płatności są dokonywane do wysokości salda na rachunku w dniu przeprowadzenia operacji
 • istnieje możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym
 • środki na rachunku są oprocentowane
 • można korzystać z kart płatniczych
 • istnieje możliwość rozliczania transakcji handlowych z kontrahentami zagranicznymi w systemie SWIFT
 • można uzyskać telefoniczną informację o stanie środków na rachunku oraz poprzez SMS (system SMSPro)
 • istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking
 • rachunek bieżący pozwala na wykonanie operacji: 

 

gotówkowych:
- wpłaty na podstawie bankowego dowodu wpłaty,
- wypłaty na podstawie czeku gotówkowego 

 

bezgotówkowych:
- w formie przelewów z/na rachunek.

 

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.